06 – 537 283 26 info@fun-voetbal.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Fun & Voetbal

 

Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ”Algemene Voorwaarden”

wordt verstaan onder:

1.2 ”Deelnemer”: De natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Fun & Voetbal in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Fun & Voetbal.

1.3 ”Inschrijfformulier”: Formulier dat deel uitmaakt van de websites www.fun-voetbal.nl.

1.4 ”Overeenkomst”: Een overeenkomst tussen Fun & Voetbal en Deelnemer ter zake van een of meer activiteiten door Fun & Voetbal ten behoeve van Deelnemer te verlenen diensten.

2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fun & Voetbal gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Fun & Voetbal uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Fun & Voetbal daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Betaling 3.1 Betaling vindt plaats doormiddel van iDEAL door Fun & Voetbal na inschrijving via de site.

3.2 Bij niet tijdige betaling behoudt Fun & Voetbal zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Deelnemer met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

4. Instructies en gedragsregels 4.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Fun & Voetbal ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Fun & Voetbal nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op locaties en/of accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

4.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Fun & Voetbal in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Fun & Voetbal van (voortzetting van) de sportactiviteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5. Aansprakelijkheid van Fun & Voetbal 5.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Fun & Voetbal behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fun & Voetbal; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Fun & Voetbal, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

5.2 Fun & Voetbal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Fun & Voetbal bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

5.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Fun & Voetbal beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6. Overmacht/Wijziging/Annulering vakantie activiteit 6.1 Indien Fun & Voetbal door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Fun & Voetbal gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens deelnemer is gehouden.

6.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportactiviteiten. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 40 deelnemers per activiteit (uitgezonderd voetbalfeestjes en bedrijfsclinics).

7. Annulering door Deelnemer 7.1 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: – tot 14 dagen voor aanvang 25% van de gehele deelnamesom – meer dan 7 dagen voor aanvang 50% van de gehele deelnamesom – minder dan 7 dagen voor aanvang 75% van de gehele deelnamesom – minder dan 24 uur voor aanvang 100% van de gehele deelnamesom

7.2 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen.

8. Verzekering Deelnemer 8.1 Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP).

9.Toepasselijk recht en geschillen 9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.Foto’s /video’s Tijdens de sportactiviteiten worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Fun & Voetbal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de activiteit kenbaar te maken.